امروز سه شنبه 30 مرداد 1397

 

جهت ارتباط با تلفن گویا پارک علم و فناوری با شماره 06133338335 الی 8 

راهنمای شماره های داخلی:

ریاست 1

امور موسسات 2

روابط عمومی 3

امور مالیاتی 4

امور قراردادها 5

دبیرخانه 6

جشنواره ها و اختراعات 7

 

کد پستی : 6133873386