امروز سه شنبه 30 مرداد 1397

مشتریان پارک علم و فناوری خوزستان

۱.   شرکت های فناور خصوصی

  • شرکت های کوچک و متوسط ارائه دهنده محصول یا خدمت مبتنی بر فناوری (واحدهای غیر تولیدی و یا تولیدی در حد نیمه صنعتی، پایلوت و یا حداکثر تولیدی سبک (
  • شرکت های فناور موفق خارج شده از مراکز رشد
  • شرکت های خارجی یا بین المللی علاقمند به سرمایه گذاری در زمینه فناوری های مورد توجه پارک
  • واحدهای فناور نوپااستقرار در مرکز رشد(

۲.   واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع دولتی و غیر دولتی

  • شرکت ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی فعال در زمینه های تحقیق و توسعه و در حوزه فناوری های مورد توجه پارک (صنایع و دستگاه های اجرایی(

۳.   انجمن ها، نهادها، مراکز تحقیقاتی پژوهشی مستقل و یا وابسته به دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی

  • مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی مستقل و یا وابسته به دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، نهادها، انجمن ها و تشکل های دولتی یا غیر دولتی مرتبط با فناوری های مورد توجه پارک که هدف آنها گسترش علم و فناوری و نوآوری استNGO) .ها، خوشه های صنعتی، کانون های کارآفرینی، مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و ...)

۴.   واحدهای تأمین کننده خدمات

  • خدمات فنی مهندسی (خدمات فنی، آموزشی، مشاوره، بازاریابی و ...)
  • آزمایشگاه های تخصصی
  • خدمات پشتیبانی (بانک ها، دفاتر پست و ...)