امروز سه شنبه 30 مرداد 1397

رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان

دکتر بابک مختاری
دکترای شیمی آلی - عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس : 
 
تلفن   8 - 33338335   061
نمابـر :      061 33338339 
 
پست الکترونیک : bmokhtari@scu.ac.ir